BAS EN 1993-4-1:2018

Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi


Опште информације
Статус: Важећи
Број страна: 100
Језик: Српски, (латиница)
Издање: 2.
Метода усвајања: Prijevod
Датум објаве: 25.06.2018
...

Апстракт
(1) Dio 4-1 Evrokoda 3 daje principe i pravila primjene proračuna konstrukcija čeličnih slobodnostojećih ili oslonjenih silosa kružnog ili pravougaonog tlocrtnog oblika. (2) Odredbe date u ovom dijelu dopunjuju, mijenjaju ili zamjenjuju ekvivalentne odredbe date u standardu EN 1993-1. (3) Ovaj dio se odnosi samo na zahtjeve za otpornost i stabilnost čeličnih silosa. Za druge zahtjeve (kao što su bezbjednost u radu, funkcijska svojstva, proizvodnja i građenje, kontrola kvaliteta, detalji poput okana, flanši, uređaja za punjenje, izlaznih otvora i transportnih traka itd.) vidjeti odgovarajuće standarde. (4) Odredbe koje se odnose na posebne zahtjeve za seizmički proračun date su u EN 1998-4, koje dopunjuju ili prilagođavaju odredbe Evrokoda 3 za tu posebnu svrhu. (5) Proračun oslonačkih konstrukcija silosa obrađen je u EN 1993-1-1. Smatra se da se konstrukcije oslonaca sastoje od svih konstrukcionih elemenata ispod donje flanše najnižeg prstena silosa, vidjeti sliku 1.1. (6) Armiranobetonski temelji čeličnih silosa obrađeni su u EN 1992 i EN 1997. (7) U standardu EN 1991-4, Dejstva na silose i rezervoare, date su brojčane vrijednosti posebnih dejstava na čelične silose koje treba uzeti u obzir. (8) Ovaj dio 4-1 ne obuhvata: - otpornost na požar; - silose s unutrašnjim podjelama i unutrašnjim konstrukcijama; - silose kapaciteta manjeg od 100 kN (10 tona); - slučajeve za koje su neophodne posebne mjere ograničenja posljedica incidenata. (9) Kad se ovaj standard primjenjuje na kružne silose, geometrijski oblik ograničen je na osnosimetrične konstrukcije, ali dejstva na njih mogu biti nesimetrična, a njihovi oslonci mogu unositi u silos sile koje nisu osnosimetrične.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN 1993-4-1:2007, идентичан
  • EN 1993-4-1:2007/AC:2009, идентичан

Веза са BAS стандардима