Сертификација "Ex" производа

Комисија за испитивање и цертифицирање противексплозијски заштићених уређаја, скраћени назив "Ex"-Комисија БиХ, је самостално стручно радно тијело Институт за стандардизацију БиХ. "Ex"-Комисија БиХ дјелује и  ради у складу са Законом о стандардизацији БиХ, Законом о техничким захтјевима за производе и оцјену усклађености, Наредбом о обавезном атестирању противексплозионо заштићених електричних уређаја који су намјењени за употребу  у просторима угроженим од експлозивних смјеша, техничким нормативима, стандардима  и другим позитивним прописима укључујући и хармонизиране стандарде који прате директиве новог приступа који се односе на област противексплозијске заштите уређаја намјењених за рад и кориштење у просторима угроженим експлозивним смјесама и/или запаљивом угљеном прашином како на наџемним мјестима тако и у рудницима са подземном експлоатацијом. "Ex"-Комисија БиХ пружа услуге  оцјене усклађености  у "Ex" области у складу са  Пословником о раду "Ex"-Комисије БиХ

Основно подручје рада  и обим послова "Ex" комисије: (одређен је тачком IV  Рјешења о именовању "Ex" комисије)

 • Организује преглед и испитивања електричних и неелектричних уређаја домаће и стране производње који се намјеравају користити у просторима угроженим од експлозивних смјеса на наџемним мјестима, у рудницима са поџемном експлоатацијом и осталим поџемним мјестима, а у циљу њиховог цертифицирања;
 • врши преглед и оцјењивање техничке документације за "Ex" уређаја које произвођачи намјеравају цертифицирати;
 • врши израду цертификата за уређаје који задовољавају прописане услове за рад у просторима угроженим експлозивним смјесама и опасном прашином, а на бази резултата испитивања, прегледа система квалитета производње и своје стручне оцјене;
 • даје стручна мишљења Институту о техничкој опремљености и кадровској оспособљености лабораторија у циљу стицања овлаштења за испитивање противексплозијски заштићених уређаја;
 • предлаже Институту стране организације-лабораторије чији се испитни протоколи могу признати у поступку цертифицирања противексплозијски заштићених уређаја у БиХ;
 • даје стручна мишљења о техничкој и кадровској оспособљености радионица за поправак "Ex" уређаја;
 • даје сагласности за програме образовања из домена противексплозијске заштите те учествује у образовању кадрова који раде на пројектовању, наџору, производњи, испитивању, монтажи, кориштењу и поправци "Ex" уређаја и постројења који се користе у угроженим просторима;
 • врши преглед Елабората о зонама опасности са процјеном ризика те на бази истих издаје пратећа стручна мишљења;
 • врши преглед и даје стручно мишљење на пројектну документацију везану за проблематику противексплозијске заштите;
 • прати развој међународних стандарда  прописа из подручја противексплозијске заштите и учествује у изради стандарда, прописа и других докумената за потребе Босне и Херцеговине;
 • учествује у прегледу и оцјени инсталираних уређаја у рудницима, енергетским и индустријским постројењима угроженим експлозивним смјесама;
 • предлаже Институту стручњаке за учешће у раду тијела међународних организација у подручју противексплозијске заштите и
 • даје допринос провођењу и унапређењу важећих прописа и стандарда из подручја противексплозијске заштите