Ауторска права и патенти

Стандарди и други стандардизацијски документи (техничке спецификације, технички извјештаји, упутства и сл.), као неслужбени текстови (за разлику од службених текстова који немају ауторскоправну заштиту), оригинална су и јединствена ауторска дјела која су заштићена Бернском конвенцијом о заштити књижевних и умјетничких дјела, као и законима о ауторском праву у земљама њиховог настанка.


Према члану 12. Закона о стандардизацији Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/01), босанскохерцеговачки стандарди и други стандардизацијски документи објав
љују се као посебне публикације.

Ауторска права за босанскохерцеговачке стандарде и друге стандардизацијске документе припадају Институту у складу са Законом о ауторским и сродним правима ("Службени гласник БиХ", број 63/10) односно Правилником о остваривању и заштити ауторских права на стандардима и стандардизацијским документима ("Службени гласник БиХ", број 18/22) којим се уређују ауторска и сродна права. Умножавање, у цјелини или дјелимично, као и дистрибуција босанскохерцеговачких стандарда и других стандардизацијских докумената дозвољени су само уз сагласност и у складу с правилима Института.

Институт, као пуноправни члан Међународне организације за стандардизацију (ISO) и Европског института за стандарде у области телекомуникација (ETSI), придружени члан Међународне електротехничке комисије (IEC), придружени члан Европског комитета за стандардизацију (CEN) и Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), има статутарне, уговорне и моралне обавезе да уложи напор у циљу промовисања и унапређивања легалне употребе и спречавања неовлашћеног коришћења њихових публикација у Босни и Херцеговини, које су заштићене ауторским правима, као и њихових пословних назива (имена) и знакова разликовања који су заштићени жиговима (жиговним правима).

Институт има право и обавезу да предузима адекватне комерцијалне и друге мјере, а када је потребно, и правне радње, ради заштите своје интелектуалне својине, интелектуалне својине међународних и европских организација за стандардизацију, као и интелектуалне својине националних тијела за стандардизацију других земаља с којима Институт има закључене одговарајуће комерцијалне уговоре или споразуме.