Законска основа и надлежности

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, као државна научно-стручна институција, надлежан је да:

а) У подручју стандардизације: предлаже стратегију стандардизације у Босни и Херцеговини, припрема и издаје босанскохерцеговачке стандарде, заступа и представља Босну и Херцеговину у међународним и другим међудржавним организацијама за стандардизацију, те обавља послове који произилазе из међународних споразума и чланства у тим организацијама, учествује у припремању техничких прописа, развија и успоставља информациони систем о стандардима и другим сродним документима, проглашава стандарде БиХ, организује и спроводи специјалистичко образовање кадрова у подручју стандардизације, бави се издавачко - публицистичком дјелатношћу из подручја стандардизације.

б) У подручју оцјењивања усаглашености: учествује у успостављању и одржавању система сертификовања и хомологизације у складу с европским моделом. Заступа Босну и Херцеговину у европским и међународним организацијама за оцјењивање усаглашености (EOTC и EUROLAB, итд) до формирања асоцијације испитних лабораторија и асоцијације калибрационих лабораторија и организује образовање из подручја оцјењивања усаглашености.