Oсновни појмови

Стандардизација

дјелатност успостављања одредаба, за општу и вишекратну употребу, које се односе на постојеће или могуће проблеме, ради постизања оптималног степена уређености у датом контексту.

НАПОМЕНА 1   Ова се дјелатност, прије свега, састоји од обликовања, издавања и примјене стандарда.

НАПОМЕНА 2   Значајне користи стандардизације су унапређење погодности производа, процеса и услуга за предвиђене сврхе, спречавање препрека у трговини те олакшавање технолошке сарадње.

Види 10 добрих разлога за стандардизацију!

Нивои стандардизације

Ниво стандардизације односи се на географски, политички или економски обим укључености у стандардизацију.

међународна стандардизација

стандардизација у којој могу учествовати одговарајућа тијела из свих земаља

регионална стандардизација

стандардизација у којој могу учествовати одговарајућа тијела земаља само једног географског, политичког или економског подручја свијета

европска стандардизација

стандардизација у којој учествују одговарајућа тијела европских држава

државна/национална стандардизација

стандардизација на нивоу одређене земље

покрајинска стандардизација

стандардизација на нивоу дијела неке земље

НАПОМЕНА   У некој земљи или дијелу неке земље стандардизација се може такође проводити у некој грани или сектору (нпр. министарства), на локалном нивоу, на нивоу удружења или предузећа, те у појединим творницама, радионицама и канцеларијама.

Стандард и други нормативни документи

нормативни документ

документ који утврђује правила, смјернице или карактеристике за активности или њихове резултате

НАПОМЕНА   1   Израз „нормативни документ” је основни појам који обухвата документе као што су стандарди, техничке спецификације, кодекс добре праксе и прописи.

НАПОМЕНА 2   „Документом” се сматра сваки медиј на ком је, односно у ком је записана одређена информација.

НАПОМЕНА 3   Термини за различите врсте нормативних докумената одређени су тако да обухватају документ и његов садржај као јединствену цјелину.

стандард

документ за општу и вишекратну употребу, донесен консензусом и одобрен од признатог тијела, који садржи правила, смјернице или карактеристике активности или њихове резултате и који има за циљ постизање оптималног степена уређености у датом контексту

НАПОМЕНА   Стандарди се морају заснивати на провјереним научним, технолошким и искуственим резултатима, а циљ им је достизање оптималног напретка заједнице.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.2)

техничка спецификација

1. документ у ком се прописују технички захтјеви које треба да задовољи неки производ, процес или услуга

НАПОМЕНА 1   Кад год је то могуће, техничка спецификација треба да укаже на процедуре помоћу којих се може одредити јесу ли испуњени одређени захтјеви.

НАПОМЕНА 2   Техничка спецификација може да буде стандард, дио стандарда или посебан документ независан од стандарда.

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.4)

2. техничка спецификација (ТS) - документ који је преузет, а који би можда у будућности могао да буде предмет стандарда, али за који се тренутно:

  • не може добити потребна подршка да се одобри као стандард,
  • постоји сумња о томе је ли постигнут консензус,
  • предмет се још увијек технички развија, или
  • постоји други разлог који не дозвољава да се одмах објави као стандард.

(CEN/CENELEC Интерни прописи – Дио 2:2020, дефиниција 2.6)

технички извјештај (ТR)

документ који садржи податке различитих врста који су публиковани у стандардима или техничким спецификацијама

(ISO/IEC Директива – Дио 2:2018, тачка 3.1.8)

међународни стандард

стандард доступан јавности, који је усвојила нека међународна организација за стандардизацију/ стандарде

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.2.1.1)

регионални стандард

стандард доступан јавности, који је усвојила нека регионална организација за стандардизацију/ стандарде

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.2.1.2)

европски стандард

стандард доступан јавности, који је усвојила европска организација за стандардизацију/стандарде

(стандард који је прихватио CEN/CENELEC или ETSI и који се обавезно мора имплементирати као идентични национални стандард, те се морају повући сви њему конфликтни национални стандарди
 

хармонизовани стандарди
(еквивалентни стандарди)

стандарди за исти предмет, које су одобрила различита тијела за стандардизаци­ју, а који обезбјеђују замјењивост производа, процеса и услуга или обострано разумијевање резул­тата испитивања или информација датих сходно овим стандардима

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 6.1)

НАПОМЕНА   „Хармонизовани – усаглашени стандард” је израз који се користи у Уредби (EZ) бр. 1025/2012 Европског парламента и Савјета, што значи да је европски стандард усвојен на основу захтјева који је дала Комисија за примјену усаглашеног законодавства Уније.

(CEN/CENELEC Интерни прописи – Дио 2:2020, дефиниција 2.5)

хармонизовани документ (ХД)
документ о усаглашавању

CENELEC стандард који се обавезно мора примијенити на националном нивоу, барем објављивањем његовог назива и броја ХД те се морају повући сви конфликтни национални стандарди

(CEN/CENELEC Интерни прописи – Дио 2:2020, дефиниција 2.9)

 

државни стандард
национални стандард

стандард доступан јавности, који је усвојило неко државно/национално тијело за стандарде

НАПОМЕНА   Термин „државни стандард’’ и дефиниција преузети су из Закона о стандардизацији БиХ (Члан 2, Сл. гласник БиХ 19/01), а еквивалентан је термину „национални стандард’’ који се користи у свим документима међународне или европске стандардизације и као такав преузет је у BAS EN 45020 :2009, дефиниција 3.2.1.3.

државни стандард Босне и Херцеговине

стандард доступан јавности, који је усвојило државно тијело за стандарде Босне и Херцеговине

покрајински стандард

стандард доступан јавности, који је усвојен на нивоу дијела неке земље

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.2.1.4)

кодекс добре праксе

документ којим се препоручују начини или процедуре дизајнирања, израде, уградње, одржавања или употребе опреме, конструкција или производа

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.5)

НАПОМЕНА   Кодекс добре праксе може бити стандард, дио стандарда или посебан документ независан од стандарда.

Пропис и технички пропис

пропис

документ који садржи обавезна законска правила, а доноси га надлежно тијело

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.6)

технички пропис

пропис у ком су технички захтјеви дати или непосредно или упућивањем на стандард, техничку спецификацију или кодекс добре праксе или пак укључивањем садржаја тих докумената

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 3.6.1)

НАПОМЕНА   Технички пропис може се допунити техничким упутствима која описују начине задовољења захтјева у пропису, тј. одредбама о достатности.