Osnovni pojmovi

Standardizacija

djelatnost uspostavljanja odredaba, za opću i višekratnu uporabu, koje se odnose na postojeće ili moguće probleme, radi postizanja optimalnog stupnja uređenosti u datom kontekstu.

NAPOMENA 1   Ova se djelatnost, prije svega, sastoji od oblikovanja, izdavanja i primjene standarda.

NAPOMENA 2   Značajne koristi standardizacije su unaprjeđenje pogodnosti proizvoda, procesa i usluga za predviđene svrhe, sprječavanje zapreka u trgovini te olakšavanje tehnološke suradnje.

Vidi 10 dobrih razloga za standardizaciju!

Razine standardizacije

Razina standardizacije odnosi se na geografski, politički ili ekonomski opseg uključenosti u standardizaciju.


međunarodna standardizacija

standardizacija u kojoj mogu sudjelovati odgovarajuća tijela iz svih zemalja

regionalna standardizacija

standardizacija u kojoj mogu sudjelovati odgovarajuća tijela zemalja samo jednog geografskog, političkog ili ekonomskog područja svijeta

europska standardizacija

standardizacija u kojoj sudjeluju odgovarajuća tijela europskih država

državna/nacionalna standardizacija

standardizacija na razini određene zemlje

pokrajinska standardizacija

standardizacija na razini dijela neke zemlje

NAPOMENA   U nekoj zemlji ili dijelu neke zemlje standardizacija se može također provoditi u nekoj grani ili sektoru (npr. ministarstva), na lokalnoj razini, na razini udruga ili poduzeća, te u pojedinim tvornicama, radionicama i uredima.

Standard i drugi normativni dokumenti

normativni dokument

dokument koji utvrđuje pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate

NAPOMENA 1   Izraz „normativni dokument” je osnovni pojam koji obuhvaća dokumente kao što su standardi, tehničke specifikacije, kodeks dobre prakse i propisi.

NAPOMENA 2   „Dokumentom” se smatra svaki medij na kojem je, odnosno u kojem je zapisana određena informacija.

NAPOMENA 3   Termini za različite vrste normativnih dokumenata određeni su tako da obuhvaćaju dokument i njegov sadržaj kao jedinstvenu cjelinu.

standard

dokument za opću i višekratnu uporabu, donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji sadrži pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti ili njihove rezultate i koji ima za cilj postizanje optimalnog stupnja uređenosti u datom kontekstu

NAPOMENA Standardi se moraju temeljiti na provjerenim znanstvenim, tehnološkim i iskustvenim rezultatima, a cilj im je dosezanje optimalnog napretka zajednice. (BAS EN 45020:2009, definicija 3.2)

tehnička specifikacija

1. dokument u kojem se propisuju tehnički zahtjevi koje treba zadovoljiti neki proizvod, proces ili usluga

NAPOMENA 1   Kad god je to moguće, tehnička specifikacija treba ukazati na procedure pomoću kojih se može odrediti jesu li ispunjeni određeni zahtjevi.

NAPOMENA 2   Tehnička specifikacija može biti standard, dio standarda ili poseban dokument neovisan o standardu.

(BAS EN 45020:2009, definicija 3.4)

2. tehnička specifikacija (TS) - dokument koji je preuzet, a koji bi možda u budućnosti mogao biti predmet standarda, ali za koji se trenutačno:

  • ne može dobiti potrebna potpora da se odobri kao standard,
  • postoji sumnja o tome je li postignut konsenzus,
  • predmet se još uvijek tehnički razvija, ili
  • postoji drugi razlog koji ne dozvoljava da se odmah objavi kao standard.

(CEN/CENELEC Interni propisi – Dio 2:2020, definicija 2.6)

tehničko izvješće (TR)

dokument koji sadrži podatke različitih vrsta koji su publicirani u standardima ili tehničkim specifikacijama

(ISO/IEC Direktiva – Dio 2:2018, tačka 3.1.8)

međunarodni standard

standard dostupan javnosti, koji je usvojila neka međunarodna organizacija za standardizaciju/ standarde

(BAS EN 45020:2009, definicija 3.2.1.1)
 

regionalni standard

standard dostupan javnosti, koji je usvojila neka regionalna organizacija za standardizaciju/ standarde

(BAS EN 45020:2009, definicija 3.2.1.2)

europski standard

standard dostupan javnosti, koji je usvojila europska organizacija za standardizaciju/standarde

(standard koji je prihvatio CEN/CENELEC ili ETSI i koji se obvezno mora implementirati kao identični nacionalni standard, te se moraju povući svi njemu konfliktni nacionalni standardi)

harmonizirani standardi
(istoznačni standardi)

standardi za isti predmet, koje su odobrila različita tijela za standardizaci­ju, a koji osiguravaju zamjenjivost proizvoda, procesa i usluga ili obostrano razumijevanje rezul­tata ispitivanja ili informacija datih sukladno ovim standardima

(BAS EN 45020:2009, definicija 6.1)

NAPOMENA   „Harmonizirani – usklađeni standard” je izraz koji se upotrebljava u Uredbi (EZ) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, što znači da je europski standard usvojen na temelju zahtjeva koji je dala Komisija za primjenu usklađenog zakonodavstva Unije.

(CEN/CENELEC Interni propisi – Dio 2:2020, definicija 2.5)

harmonizirani dokument (HD)
dokument o sukladnosti

CENELEC standard koji se obvezno mora primijeniti na nacionalnoj razini, barem objavljivanjem njegova naziva i broja HD te se moraju povući svi konfliktni nacionalni standardi

(CEN/CENELEC Interni propisi – Dio 2:2020, definicija 2.9)

državni standard
nacionalni standard

standard dostupan javnosti, koji je usvojilo neko državno/nacionalno tijelo za standarde

NAPOMENA  Termin „državni standard’’ i definicija preuzeti su iz Zakona o standardizaciji BiH (Član 2, Sl. glasnik BiH 19/01), a jednak je terminu „nacionalni standard’’ koji se koristi u svim dokumentima međunarodne ili europske standardizacije i kao takav preuzet je u BAS EN 45020 :2009, definicija 3.2.1.3.

državni standard Bosne i Hercegovine

standard dostupan javnosti, koji je usvojilo državno tijelo za standarde Bosne i Hercegovine

pokrajinski standard

standard dostupan javnosti, koji je usvojen na razini dijela neke zemlje

(BAS EN 45020:2009, definicija 3.2.1.4)

kodeks dobre prakse

dokument kojim se preporučuju načini ili procedure dizajniranja, izrade, ugradnje, održavanja ili uporabe opreme, konstrukcija ili proizvoda

(BAS EN 45020:2009, definicija 3.5)

NAPOMENA   Kodeks dobre prakse može biti standard, dio standarda ili poseban dokument neovisan o standardu.

Propis i tehnički propis

propis

dokument koji sadrži obvezna zakonska pravila, a donosi ga nadležno tijelo

(BAS EN 45020:2009, definicija 3.6)

tehnički propis

propis u kojem su tehnički zahtjevi dati ili neposredno ili upućivanjem na standard, tehničku specifikaciju ili kodeks dobre prakse ili pak uključivanjem sadržaja tih dokumenata

(BAS EN 45020:2009, definicija 3.6.1)

NAPOMENA   Tehnički propis može se dopuniti tehničkim uputama koje opisuju načine zadovoljenja zahtjeva u propisu, tj. odredbama o dostatnosti.