Direktive/Uredbe

Oznaka Naziv
1015/2010 Uredba (EU) 1015/2010 o primjeni Direktive 2009/125/EZ u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom kućanskih perilica rublja
1016/2010 Uredba (EU) o implementaciji Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa
1223/2009 Uredba (EC) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima
1275/2008 Uredba (EC) 1275/2008 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološko projektovanje potrošnje električne energije u stanju pripravnosti i isklјučenosti električne i elektronske opreme za domaćinstvo i kancelariju
1907/2006 Uredba (EC) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)
1999/5/EC Telekomunikacijska terminalna oprema
2000/14/EC Emisija buke u okruženju uzrokovane opremom za korištenje na otvorenom prostoru
2000/55/EC Zahtjevi za energetsku učinkovitost balasta fluorescentnog osvjetljenja
2000/9/EC Žičare dizajnirane za prijenos osoba
2001/95/EC Opća sigurnost proizvoda
2004/108/EC Elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC Strojevi
2006/95/EC Niskonaponska oprema
2008/57/EC Interoperabilnost željezničkih sustava
2009/128/EC Održiva primjena pesticida
2009/23/EC Neautomatske vage
2009/48/EC Sigurnost igračaka
2011/65/EU Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)
2013/29/EU Pirotehnička sredstava
2013/53/EU Plovni objekti za rekreaciju
2014/28/EU Eksplozivi za civilne potrebe
2014/29/EU Jednostavne posude pod pritiskom
2014/30/EU Elektromagnetna kompatibilnost
2014/31/EU Neautomatske vage
2014/32/EU Mjerni instrumenti
2014/33/EU Liftovi i sigurnosne komopnente za liftove
2014/34/EU Oprema i zaštitni sustavi u potencijalno eksplozivnim atmosferama
2014/35/EU Niskonaponska oprema
2014/53/EU Radio oprema
2014/68/EU Oprema pod tlakom
2016/2102/EU Dostupnost veb sajtova i mobilnih aplikacija organa javnog sektora
2016/424/EU Žičare
2016/425 Uredba (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi
2016/426 Uređaji na plinovita goriva
2016/797/EU Direktiva (EU) 2016/797 Europskog Parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (Tekst značajan za EEA)
2017/745 Uredba (EU) o medicinskim sredstvima
2017/746 Uredba (EU) o medicinskim sredstvim u in vitro dijagnostici
2019/1781 UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1781 o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za elektromotore i pogone s promjenjivom brzinom u skladu s Direktivom 2009/125/EC, o izmjeni Uredbe (EC) 641/2009, i o stavljanju izvan snage Uredbe (EC) 640/2009
2019/1782 Uredba komisije (EU) 2019/1782 o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za vanjska napajanja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009
2019/2014 Uredba (EU) 2019/2014 o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja, i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1061/2010 i Direktive 96/60/EC
2019/2017 Uredba (EU) 2019/2017 o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa, te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1059/2010
2019/2022 Uredba (EU) 2019/2022 o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa u skladu s Direktivom 2009/125/EC, o izmjeni Uredbe (EC) 1275/2008, te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1016/2010
2019/2023 Uredba (EU) 2019/2023 o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja u skladu s Direktivom 2009/125/EC, o izmjeni Uredbe (EC) 1275/2008, te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 1015/2010
2019/904 Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu
206/2012 Uredba (EU) 206/2012 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za uređaje za klimatizaciju i ventilatore
278/2009 Uredba (EC) 278/2009 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom potrošnje električne energije bez opterećenja i prosječne aktivne efikasnosti spoljnih napajanja
305/2011 Uredba (EU) 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda
548/2014 Uredba (EU) 548/2014 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu malih, srednjih i velikih energetskih transformatora
641/2009 Uredba (EC) 641/2009 o implementaciji Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn samostalnih cirkulacionih pumpi i cirkulacionih pumpi integriranih u proizvode
643/2009 Uredba (EC) 643/2009 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za kućne rashladne uređaje
65/2014 Uredba (EU) kojom se dopunjuje Direktiva 2010/30/EU u pogledu energetskog označavanja kućanskih pećnica i napa
66/2014 Uredba (EU) 66/2014 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za kućne pećnice, ploče za kuhanje i nape
666/2013 Uredba (EU) 666/2013 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom usisavača
765/2008 Uredba (EC) o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište
801/2013 Uredba (EU) 801/2013 o izmjeni Uredbe (EC) 1275/2008 o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti i isključenosti, i o izmjeni Uredbe (EC) 642/2009 u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn televizora
89/686/EEC Osobna zaštitna oprema
90/385/EEC Aktivna ugradiva medicinska sredstva
92/42/EEC Zahtjevi za učinkovitost bojlera za toplu vodu koji koriste tečna i plinovita goriva
93/42/EEC Medicinska sredstva
932/2012 Uredba (EU) 932/2012 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za sušilice za veš
94/62/EC Ambalaza i ambalažni otpad
95/16/EC Dizala
96/60/EC Kombinirane perilice-sušilice rublja
96/98/EC Pomorska oprema
97/23/EC Oprema pod tlakom
97/67/EC Poštanske usluge
98/79/EC Medicinska sredstva u in vitro dijagnostici