Ravnatelj

Ime i prezime: Aleksandar Todorović
Telefon: 057/310-560
E-mail: aleksandar.todorovic@isbih.gov.ba
Nacionalnost: Srbin
Datum i mjesto rođenja: 9. 11. 1983. godine, Sarajevo

Oženjen. Otac dvoje djece.


Obrazovanje:

 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet, Sveučilište Istočno Sarajevo (2002‒2007)
 • Srednja škola: Srednja škola „28. juni” Istočno Sarajevo, elektrotehničar energetike (1998‒2002)

   

Poznavanje stranih jezika:

 • Engleski jezik: Odlično znanje - pisanje, čitanje engleskog jezika i sposobnost za uspješnu komunikaciju na engleskom jeziku.

Radno iskustvo:

 • Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine: (2023-    )

Od lipnja 2023. godine radi na poziciji ravnatelja Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Predstavlja i zastupa Institut, organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova i odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Donosi propise kada je za to zakonom Bosne i Hercegovine ovlašten. Organizira odgovarajući oblik suradnje s drugim srodnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Odgovoran je za sveukupno rukovođenje radom Instituta, za razvoj i provedbu politike Instituta, te nadzor, djelovanje i rukovođenje svakodnevnim poslovima u Institutu. Podnosi godišnje izvješće o radu Instituta Vijeću ministara BiH, donosi godišnji program rada Instituta i odgovoran je za pripremu  predračuna proračunskih sredstava i izvršenje financijskog plana Instituta.

 •          MH „Elektroprivreda Republike Srpske” ‒  ZD „Istraživačko razvojni centar elektroenergetike – IRCE ‒ a.d. Istočno Sarajevo (2017‒2023)

Od listopada 2017. do lipnja 2023. godine radio na poziciji ravnatelja MH „Elektroprivreda Republike Srpske” ‒ ZD „Istraživačko razvojni centar elektroenergetike – IRCE” a.d. Istočno Sarajevo. Organizirao, koordinirao i vodio poslovanje Društva. Zastupao Društvo sukladno Statutu, starao se i odgovarao za zakonitost rada Društva. Također je bio odgovoran za izradu, praćenje, analizu i ocjenu realizacije planova poslovanja, te utvrđivanje prijedloga za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka, za zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih sukladno postupcima utvrđenim aktima Društva i važećim zakonima. Provodio je  obvezujuće naputke i naredbe za rad koje je donijela Uprava Matičnog poduzeća ERS. Definirao politiku kvalitete i vršio preispitivanje sustava kvalitete, kao i odobravanje godišnjeg plana obuke i plana internih provjera kvalitete i imenovanje rukovodstva za kvalitetu. Nazočio je i sudjelovao u radu kao punopravan član Kolegija ravnatelja Elektroprivrede RS. Vršio i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

 •          MH „Elektroprivreda Republike Srpske” ‒  ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale  (2008‒2017)

Od ožujka 2014. do listopada 2017.  godine radio na poziciji rukovoditelja radne jedinice Istočno Sarajevo. Rukovodio organizacijskim dijelom poduzeća s najvećim brojem potrošača i najvećim brojem radnika u ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale. Izvršavao poslove vezane za konstantno povećanje stupnja naplate i smanjenje distribucijskih gubitaka. Rukovodio i upravljao svim investicijama i projektima  koji su za cilj imali osiguranje urednog napajanja svih potrošača električnom energijom.

Od veljače 2008. do ožujka 2014. godine radio na poslovima referenta za upravljanje, investicije i nadzor u Službi investicija. Vršio izradu projekata za izgradnju niskonaponske mreže, dalekovoda 10 KV i 35  KV i trafostanica svih tipova koje se izgrađuju u elektrodistribucijskoj mreži. Vršio nadzor nad izgradnjom svih vrsta elektroenergetskih objekata koji se grade u elektrodistribucijskoj mreži. Vršio ispitivanje i ugradnju mjernih garnitura u trafostanice 10/0,4 i 35/10 KV, ugradnju kompenzacije u trafostanice 10/0,4 KV, kao i  sanaciju pada napona na distribucijskoj mreži i druge poslove iz elektrodistribucijske djelatnosti.

Dodatno radno iskustvo:

 • Vršio nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata, dijela elektrofaze ‒ instalacije jake struje
 • Vršio tehnički prijam građevinskih objekata, dijela elektrofaze ‒ instalacije jake struje
 • Projektirao niskonaponske instalacije, dalekovode i trafostanice
 • Ispitivao električne instalacije 

       

 Stručni ispiti i licencije:

 • Položen stručni ispit iz područja elektrotehnike
 • Položen stručni ispit iz područja elektrotehnike u rudarstvu
 • Licencija za izvođenje dijela elektrofaze ‒ instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor
 • Licencija za izradu tehničke dokumentacije, dio elektrofaze ‒ instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor
 • Licencija za reviziju tehničke dokumentacije.

 

Objavljeni stručni radovi:

 •           Analiza efikasnosti gromobranskih hvataljki sa ranim startovanjem (BH CIRED 2020)