VIN ознака

Идентификациони број возила (Vehicle Identification Number – VIN) је структурирана комбинација знакова коју произвођач ставља на возило у циљу његове идентификације.

VIN ознака се састоји од три дијела:

- WMI, међународна идентификациона ознака произвођача;
- VDS, дио за опис возила;
- VIS, дио за идентификацију возила.

VIN ознака мора бити јединствена идентификациона ознака сваког возила произведеног у свијету. У сврху осигурања таквог означавања возила, као дио VIN ознаке уведена је WMI (World Manufacturer Identifier) ознака за сваког произвођача на свијету као саставни дио VIN ознаке, што омогућава да се из VIN ознаке могу идентификовати држава и произвођач возила. Произвођач возила или дијелова за возила може имати само једно одобрење за  WMI или WPMI ознаку.

Примјеном сљедећих међународних стандарда осигурава се јединствени систем означавања возила произведених у свијету:

·       BAS ISO 3779:2012
BAS ISO 3780:2012
BAS ISO 4030:2002
BAS ISO 4100:2002
BAS ISO/TR 8357:2002

Институт за стандардизацију БиХ је овлашћен од стране  Society of Automotive Engineers (SAE International)  за управљање  системом  дозначавања међународних ознака  произвођачима  возила (WMI – World manufacturer identifier)  за формирање VIN ознаке и међународних ознака за произвођаче дијелова за возила  (WPMI – World Parts Manufacturer Identifier) на територији Босне и Херцеговине.

Захтјев за одобравање  WMI или WPMI  ознака  произвођачи возила  или дијелова за возила подносе Институту за стандардизацију БиХ са сљедећим подацима:

-          Име и адреса произвођача;

-          Планирани обим годишње производње и опис капацитета на којима се заснива планирана производња;  

-          Доказ да је произвођач регистрован за производњу возила или дијелова за возила.

Подносиоцу захтјева се доставља одговор на  захтјев, обрасци за достављање информација (образац за достављање информација о произвођачу и производном програму, образац за формирање VIN броја) и упуте за уплату административних такси.

Подносилац захтјева је дужан извршити уплату административних такси тарифног броја  1 и тарифног броја  79 у складу с важећим законом о административним таксама БиХ.  

Након достављања тражене документације и информација од стране произвођача и обраде у Институту, директор Института за стандардизацију БиХ произвођачу возила издаје рјешење о одобравању VIN ознаке.

Информација о додијељеној WMI ознаци се доставља Society of Automotive Engineers (SAE International).

Произвођач је дужан чувати рјешење о додијељеној VIN ознаци као трајни документ и доказ да може, у складу са захтјевима стандарда,  постављати VIN ознаке на произведена возила. Произвођач возила је одговоран за правилно коришћење  VIN ознаке и јединствено означавање возила у складу с наведеним стандардима и издатим рјешењем.

Произвођачи возила су дужни почетком године доставити извјештај о броју искоришћених VIN ознака  за претходну годину.

Институт за стандардизацију БиХ води евиденцију о додијељеним WMI и WPMI ознакама:   

Регистар произвођача возила (WMI)