Циљеви и принципи

Општи циљеви стандардизације су:

 • обезбјеђење прикладности неког производа, процеса или услуге да у одређеним условима служи својој намјени,
 • ограничавање разноликости избором оптималног броја типова или величина,
 • обезбјеђење компатибилности и замјењивости различитих производа,
 • безбједност,
 • заштита здравља,
 • заштита околине итд.

Принципи стандардизације
 

Принципи на којим се базира савремена стандардизација су:

 • консензус,
 • укључивање свих заинтересованих страна,
 • јавност рада,
 • стање технике,
 • кохерентност.

1. Консензус

Основни принцип стандардизације је консензус.

Консензус значи општу сагласност коју карактеризује одсуство трајног супротстављања заинтересованих страна на битна питања расправе, а која се постиже кроз процес који настоји да узме у обзир гледишта свих учесника расправе, те усаглашавањем свих спорних чињеница. 

НАПОМЕНА  Консензус нужно не значи једногласност.

2. Укључивање свих заинтересованих страна

Демократски поступак припреме стандарда претпоставља укључивање свих заинтересованих страна, које имају право учествовати и дати свој допринос изради стандарда како би га добровољно примијенили.

Заинтересоване стране су правна и физичка лица заинтересована за процесе и резултате стандардизације (на примјер: компаније, мала и средња предузећа, управна тијела, научно-истраживачке установе, тијела за оцјењивање усаглашености, друштвене организације, струковна удружења, експерти-појединци итд.)

3. Јавност рада

Поступак припреме стандарда мора да буде доступан јавности од почетка и у свим фазама. О почетку припреме неког стандарда, о тијелу које га припрема, о документу који служи као основа за његову припрему и о фазама припреме (јавна расправа о нацрту стандарда, објављивање стандарда) јавност мора да буде обавијештена на одговарајући начин.

4. Стање технике

Степен развоја технике у датом времену заснован на провјереним научним, техничким и искуственим сазнањима.

5. Кохерентност

Збирка стандарда мора да буде кохерентна, стандарди не смију да буду конфликтни (доношењем новог стандарда за дати предмет, стари се стандард повлачи).