BAS EN 16931-1+A1:2022


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 120
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 01.08.2022
...

Apstrakt
Ovim evropskim standardom uspostavlja se semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture. Semantički model obuhvata samo ključne informacione elemente koje elektronska faktura treba da ima da bi se obezbijedila usklađenost sa propisima (uključujući i fiskalne) i da bi se omogućile prekogranična i međusektorska interoperabilnost i interoperabilnost na domaćem tržištu. Ovaj semantički model mogu koristiti organizacije i u privatnom i u javnom sektoru za fakturisanje u javnoj nabavci. Takođe se može koristiti za fakturisanje između poslovnih subjekata u privatnom sektoru. Model nije posebno namijenjen za fakturisanje ka potrošačima. Ovaj evropski standard usklađen je sa minimalno sljedećim kriterijumima: – tehnološki je neutralan; – kompatibilan je sa odgovarajućim međunarodnim standardima za elektronsko fakturisanje; – primjena ovog standarda treba da bude usklađena sa zahtjevima za zaštitu ličnih podataka Direktive 95/46/EC, imajući u vidu principe zaštite privatnosti i zaštite podataka u početnoj fazi razvoja sistema, svođenja podataka na minimum, ograničenja svrhe, neophodnosti i proporcionalnosti; – u skladu je sa odgovarajućim odredbama Direktive 2006/112/EC [2]; – omogućava uspostavljanje sistema za elektronsko fakturisanje koji su praktični, pristupačni korisnicima, fleksibilni i ekonomični; – uzima u obzir posebne potrebe malih i srednjih preduzeća, kao i decentralizovanih ugovornih organa i ugovornih strana; – pogodan je za korišćenje u poslovnim transakcijama između poslovnih subjekata.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 16931-1:2017+A1:2019, identičan
  • EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020, identičan