Системи енергетског управљања

Системи управљања ‒ подразумијевају имплементацију низа политика, процедура, упутстава (правила понашања)  и низа других мјера које доводе организацију у стање усаглашености  са захтјевима стандарда  система управљања.

Систем управљања енергијом ‒ дефинише захтјеве за успостављање система управљања енергијом (energy management systems ‒ EnMS) у индустријским погонима, комерцијалним, управним и државним зградама те цијелим организацијама. Процјењује се да ће овај систем управљања који је усмјерен на ширу примјену у свим националним привредним секторима утицати на око 60% свјетске употребе енергије.

Стандарди система енергетског управљања

Стандард BAS EN ISO 50001:2015 (EN ISO 50001:2011, ISO 50001:2011) дефинише основне појмове и принципе система енергетског управљања.

Овај стандард:

 • специфицира захтјеве за успостављање, примјену, одржавање и побољшавање система управљања енергијом, са сврхом да омогући организацији да слиједи системски приступ у постизању сталног побољшавања енергетских перформанси, обухватајући енергетску ефикасност, коришћење и потрошњу енергије;
 • специфицира захтјеве примјенљиве на коришћење и потрошњу енергије, обухватајући мјерење, документацију и извјештавање, пројектовање и поступке за набавку опреме, системе, процесе и особље које доприноси енергетским перформансама;
 • специфицира примјену на све промјенљиве чиниоце који утичу на енергетске перформансе, а које организација може да прати и на које може да утиче;
 • не прописује специфичне критеријуме перформанси у вези с енергијом;
 • пројектован је тако да се користи независно, али може да се користи и упоредо или интегрисано с другим системима управљања;
 • може да примјењује свака организација која жели да обезбиједи да је усаглашена са својом исказаном енергетском политиком и која жели то да прикаже другима, тако што ту усаглашеност потврђује било путем самовредновања и самодекларисања усаглашености или сертификацијом система управљања енергијом коју даје екстерна организација.

ISO 50002:2014

 • ISO 50002:2014 специфицира захтјеве процеса за обављање енергетског аудита у вези с енергетским перформансама. Примјењује се на све врсте објеката и организација и све облике енергије и употребе енергије.
 • ISO 50002:2014 специфицира принципе обављања енергетског аудита, захтјеве за заједничке процесе током енергетских аудита и документацију за енергетске аудите.
 • ISO 50002:2014 се не бави захтјевима за избор и евалуацију компетентности тијела која пружају услуге енергетског аудита, а то не обухвата аудитирање система управљања енергијом организације, с обзиром да су оне описане у ISO 50003.
 • ISO 50002:2014 пружа информативне смјернице за његову употребу.

ISO 50003:2014

 • ISO 50003:2014 специфицира захтјеве за компетентност, досљедност и непристрасност у аудитирању и сертификовању система управљања енергијом (EnMS) за тијела која пружају те услуге. Да би се обезбиједила ефикасност аудитирања система управљања енергијом, ISO 50003:2014 се бави процесом аудитирања, захтјевима за компетентност особља укљученог у процес сертификације за системе управљања енергијом, трајање аудита и узорковања на више локација.
 • ISO 50003:2014 је намијењен да се користи у комбинацији с ISO/IEC 17021:2011. Захтјеви стандарда ISO/IEC 17021:2011 примјењују се и на ISO 50003:2014.

ISO 50004:2014

 • ISO 50004:2014 даје практичне смјернице и примјере за успостављање, имплементацију, одржавање и побољшање система управљања енергијом (EnMS) у складу са систематским приступом ISO 50001. Смјернице у ISO 50004:2014 су примјењиве на сваку организацију, без обзира на њену величину, врсту, локацију или ниво зрелости.
 • ISO 50004:2014 не даје смјернице о томе како развити интегрисани систем управљања.

Иако су смјернице у ISO 50004:2014 у складу с моделом система управљања енергијом ISO 50001, циљ стандарда није да пружи тумачење захтјева ISO 50001.

ISO 50006:2014

 • ISO 50006:2014 даје смјернице организацијама о томе како да успоставе, користе и одржавају индикаторе енергетских перформанси (EnPls) и енергетске основе (EnBs) као дио процеса мјерења енергетских перформанси.

Смјернице из стандарда ISO 50006:2014 примјењиве су на сваку организацију, без обзира на њену величину, тип, локацију или ниво зрелости у подручју управљања енергијом.

ISO 50015:2014

 • ISO 50015:2014 утврђује опште принципе и смјернице за процес мјерења и верификације (M&V) енергетских перформанси организације или њених компоненти. Стандард ISO 50015:2014 може се користити самостално, или у комбинацији с другим стандардима или протоколима, а може се примијенити на све врсте енергије.