Систем управљања континуитетом пословања

Континуитет пословања представља способност организације да настави испоруку производа или услуга на прихватљивом, претходно дефинисаном нивоу, након инцидента који изазива поремећај.

Управљање континуитетом пословања је процес управљања којим се идентификују потенцијалне пријетње по организацију и утицаји које те пријетње, уколико се остваре, могу да имају на пословне процесе. Управљање континуитетом пословања пружа оквир за изградњу отпорности и способности организације да на ефикасан начин одговори на настале поремећаје, којим се штите интереси њених кључних заинтересованих страна, углед, бренд и активности којима се стварају вриједности. Стављање управљања континуитетом пословања у оквиру организационог система управљања ствара систем управљања континуитетом пословања који омогућава организацији да врши контролу, мониторинг и стално побољшава успостављени систем.

Захтјеви са успостављање система управљања континуитетом пословања су дефинисани стандардом BAS EN ISO 22301:2016.

Овај стандард примјењује модел „Планирај–Уради–Провјери–Дјелуј” (PDCA) за планирање, успостављање, примјену, функционисање, мониторинг, преиспитивање, одржавање и стално побољшавање ефективности система управљања  континуитетом пословања организације.

PDCA модел примијењен на систем управљања континуитетом пословања

Системи управљања континуитетом пословања, као и сваки други систем управљања, има сљедеће кључне компоненте:

 • политику;
 • људе с дефинисаним одговорностима;
 • процесе управљања који се односе на:
  • политику;
  • планирање;
  • примјену и функционисање;
  • оцјењивање перформанси;
  • преиспитивање од руководства, и
  • побољшавање;
 • документацију која пружа доказе који се могу провјерити, и
 • све процесе управљања континуитетом пословања релевантне за организацију.

Структура стандарда BAS EN ISO 22301:2016 је усклађена с Додатком SL из ISO/IEC Директиве, Дио 1. Додатком SL дефинисана је структура стандарда система управљања и овај стандард се може лако интегрисати с другим стандардима система управљања.

Организације се могу сертификовати у складу са захтјевима стандарда  BAS EN ISO 2230:2016 од стране акредитованих сертификационих тијела, чиме доказују да су испунили захтјеве стандарда.

Стандардом  BAS EN ISO 22300:2016, Друштвена сигурност – Терминологија,  дати су термини и дефиниције примјенљиве у области друштвене сигурности ради успостављања њиховог заједничког разумијевања и досљедног кориштења.