Tečni naftni gas za motorna vozila

Оbјаvlјеnо је nоvо, peto  izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN 589:2020, Goriva za motorna vozila – LPG – Zahtjevi i metode ispitivanja. Standard je preuzetmetodom prijevoda еvrоpskоg stаndаrdа EN 589:2018, Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods.
 
Оvaj stаndаrd specificira zahtjeve i mеtоdе ispitivаnjа  tečnog naftnog gasa (LPG) zа mоtоrnа vоzilа kојa sе ispоručuјu nа tržištе. LPG je definisan kao tečni naftni gas pod niskim pritiskom koji se sastoji od jednog ili više lakih ugljovodonika, koji je označen kao UN 1011, 1075, 1965, 1969 ili 1978 i koji se sastoji uglavnom od propana, propena, butana, izomera butana, butena s tragovima drugih ugljovodoničkih gasova.
 
LPG je lako isparljiva ugljovodonična tečnost koja se uobičajeno skladišti pod pritiskom. Ukoliko se oslobodi pritiska, stvara se velika zapremina gasa koji obrazuje zapaljive smjese sa zrakom u opsegu zapreminskog udjela od približno 2% (V/V) do 10% (V/V). Ovaj standard obuhvata uzimanje uzoraka, rukovanje i ispitivanje LPG-a. Svi postupci treba da se izvode dalje od izvora varnice, kao što su otvoreni plamen, nezaštićena električna oprema i elektrostatičke opasnosti.
 
LPG je teži od zraka i akumulira se u šupljinama. Postoji opasnost od gušenja kada se udahnu visoke koncentracije LPG-a.
 
Glavne tehničke izmjene ovog standarda u odnosu na prethodno izdanje su:
 
  • smanjena je granična vrijednost za sumpor na 30 mg/kg; 
  • standard ASTM D 3246 se ne može više primjenjivati za određivanje sumpora pomoću oksidativne mikrokulometrije, pošto ne može da mjeri taj nivo; 
  • dodata je jedna granična vrijednost za propan u tabeli 1;
  • dodata je jedna granična vrijednost za 1,3 butadiena u tabeli 1;
  • uvedena je ispitna metoda za određivanje sastava 1,3 butadiena i ugljovodonika, za određivanje niskih nivoa sumpora u LPG-u  i određivanje ostatka  isparavanja; 
  • dodata  je tačka 7. „Napomene vezane za probleme s primjenom u vozilima, kao što su ostaci u isparivačima ili injektorima”; 
  • dozvoljava se korištenje alternativne metode ispitivanja mirisa u tački  6.3; 
  • poziva se na standard EN 16942 koji se odnosi na  obilježavanje pumpnih automata. 
 

Standard BAS EN 589:2020 je u sistem bosanskohercegovačke standardizacije usvojen putem Tehničkog komiteta BAS/TC 11, Nafta i naftni derivati