FAQ

1. Je li upotreba BAS standarda obavezna?

Na osnovu Zakona o standardizaciji BiH (Sl. glasnik BiH br. 19/01, član 13) upotreba BAS standarda je dobrovoljna sem u slučaju kada je obavezna primjena određena posebnim propisom.

2. Dоnosi li vaša institucija tehničke propise?

U skladu sa Zakonom o standardizaciji BiH i Zakonom o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH, Institut nije ovlašten da izrađuje i donosi tehničke propise. Za izradu i donošenje tehničkih propisa nadležna su ministarstva.

3.  Da li se može ostvariti popust pri kupovini velikog broja standarda?

Popust se nažalost ne može ostvariti pri kupovini velikog broj standarda izuzetak se odnosi jedino za kupovinu više primjeraka istog BAS standarda, u papirnoj formi ili elektronskoj formi, u jednoj narudžbi. Na osnovu Odluke o visini naknada za standarde, standardizacijske dokumente i publikacije kao i za usluge Instituta za standardizaciju BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj 78/20) popusti se odobravaju:

a) obrazovnim institucijama u visini od 30%;

b) organima državne uprave u visini od 30%, ako nije drugačije uređeno posebnim ugovorom;

c) redovnim studentima u visini od 50%, ako dostave dokaz o upisanoj akademskoj godini.

 Sve detaljnije informacije možete vidjeti u pomenutoj odluci koja se nalazi na našoj web stranici u podmeniju cjenovnik glavnog menija usluge.

4. Vrši li akreditiranje vaša institucija?

Osnovna nadležnost Instituta za standardizaciju BiH je pripremanje, donošenje i objavljivanje bosanskohercegovačkih standarda. Institut se bavi izradom izvornih bosanskohercegovačkih standarda kao i preuzimanjem evropskih i međunarodnih standarda kao bosanskohercegovačkih.

Shodno navedenom, Institut za standardizaciju BiH nije nadležan za poslove akreditacije. Jedino državno tijelo za akreditiranje u BiH je Institut za akreditiranje BiH.

Na web stranici Instituta za akreditiranje BiH www.bata.gov.ba  možete naći spisak akreditiranih tijela u Bosni i Hercegovini.

5. Da li su u BiH na snazi svi JUS standardi?

Na osnovu člana 15. Zakona o standardizaciji BiH („Službeni glasnik BiH” br. 19/01): „Standardi JUS, koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju zakonskih i podzakonskih akata bivše SFRJ („Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94), a nisu zamijenjeni BAS standardima, mogu se upotrebljavati u Bosni i Hercegovini do njihove zamjene, a najkasnije do 31. decembra 2003. godine, osim ako JUS standardi s obaveznom primjenom nisu zamijenjeni odgovarajućim propisima.”

Veliki dio (oko 75%) JUS standarda je obavezan i oni su u najvećoj mjeri dio tehničkih propisa. Ti standardi su još uvijek na snazi zbog toga što odgovarajući tehnički propisi nisu zamijenjeni novim propisima BiH. Kada se radi o preostalom dijelu JUS standarda koji nisu s obaveznom primjenom i koji nisu zamijenjeni BAS standardima, njihovo važenje je isteklo krajem 2003. godine, iako nisu bili opozvani. Dakle, ako je na snazi propis koji se poziva na JUS standarde ili JUS standardi s obaveznom primjenom predstavljaju propis, taj standard je važeći sve dok taj propis ne bude zamijenjen novim, odnosno usklađen s propisom EU.

6.  Procedura dobijanja certifikata ISO 9001 i kome da se obratimo?

Osnovna nadležnost Instituta za standardizaciju BiH je pripremanje, donošenje i objavljivanje bosanskohercegovačkih (BAS) standarda. Dakle, Institut se bavi izradom izvornih bosanskohercegovačkih standarda kao i preuzimanjem evropskih i međunarodnih standarda kao bosanskohercegovačkih.

Putem Instituta možete kupiti standard BAS EN ISO 9001:2015, Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi.  Proces certifikacije provodi akreditirano certifikacijsko tijelo, a po izboru same organizacije. Samo projektovanje i uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) po zahtjevima standarda ISO 9001 se odvija u nekoliko faza:

             Upoznavanje zaposlenih sa projektom ISO 9001:2008

             Snimak, analiza i ocjena stanja postojećeg sistema

             Projektovanje i izrada dokumentacije QMS-a

             Razvoj i implementacija dokumentacije QMS-a u radne procese

             Organizovanje i sprovođenje interne provjere

             Pripreme za ocjenjivanje i certifikaciju

Za sve detaljnije informacije oko postupka certificiranja po zahtjevima standarda ISO 9001, treba da se obratite nekom od akreditovanih tijela za certificiranje.

 

7. Pojašnjenje standarda EN ISO 9001:2008 i EN IS0 9001:2015, kao i krajnji rok do kojeg važi certifikat koji se odnosi na EN IS0 9001:2008?

Standard EN ISO 9001:2008 identičan je ISO 9001:2008 i u sistem bosanskohercegovačke standardizacije usvojen je putem Tehničkog komiteta BAS/TC 3, Upravljanje kvalitetom i osiguranje kvaliteta, kao BAS EN ISO 9001:2009. U septembru 2015. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je novo izdanje standarda ISO 9001:2015, koje je identično ISO 9001:2015 i kod nas je usvojeno kao BAS EN ISO 9001:2015. 

Standard EN ISO 9001:2008 i certifikati koji su u skladu sa standardom EN ISO 9001:2008 mogli su se primjenjivati do septembra 2018. godine i važili su do tog datuma. Od septembra 2018. godine mora

se primjenjivati isključivo novo izdanje standarda EN ISO 9001:2015, što znači i certifikati u skladu s tim standardom. 

8. Mora li se testiranje usklađenosti tonera sa standardima ISO/IEC 19752, 19798 i 24711 obavljati u certificiranoj laboratoriji? Da li u BiH postoji laboratorija certificirana za ispitivanje usklađenosti tonera sa spomenutim standardima?

Standard ISO/IEC 19752 je usvojen kao BAS ISO/IEC 19752:2019, Informaciona tehnologija – Metod za određivanje vijeka trajanja tonera za monohromatske elektrofotografske štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje.

Standard ISO/IEC 19798 je usvojen kao BAS ISO/IEC 19798:2019, Metod za određivanje vijeka trajanja tonera za kolor štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje.

Standard ISO/IEC 24711 je usvojen kao BAS ISO/IEC 24711:2017, Metod za određivanje vijeka trajanja kertridža sa tintom za kolor inkjet štampače i multifunkcijske uređaje koji sadrže komponente za štampanje.

Testiranje usklađenosti tonera s navedenim standardima trebaju obavljati akreditirana tijela za ocjenjivanje usklađenosti (laboratorije, tijelo za certifikaciju, inspekcijsko tijelo). Prema našim informacijama, u Bosni i Hercegovini ne postoji tijelo koje bi moglo potvrditi usklađenost s navedenim međunarodnim standardima.

9. Razlika između akreditiranja i certificiranja?

Razlika između akreditiranja i certificiranja je u tome što se akreditiranjem dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, mjerenja, cerifikacije ili inspekcije, a certificiranjem se dobija potvrda (certifikat) o usklađenosti sistema upravljanja, proizvoda ili osoba sa određenim standardom ili tehničkom specifikacijom.

Akreditiranje tijela  za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini provodi Institut za akreditiranje BiH (BATA). Institut za akreditiranje BiH je jedino državno tijelo za akreditiranje i predstavlja BiH u evropskim i međunarodnim organizacijama za akreditiranje i učestvuje u njihovom radu.

10. Šta znači „ocjenjivanje usklađenosti”?

Ocjenjivanje usklađenosti je dokazivanje da su ispunjeni specificirani zahtjevi, koji se odnose na proizvod, proces, sistem, osobu ili tijelo.

11. Šta znači CE znak?

CE znak je skraćenica od „Conformite europeenne” (eng. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod u skladu sa smjernicama EU i odgovarajućim evropskim normama na koje se pozivaju smjernice. Na putu za evropsko tržište važan i obavezan dio vašeg proizvoda je i CE znak. Slobodan protok roba je temelj unutrašnjeg tržišta Evropske unije. Cilj slobodnog protoka roba je spriječiti nova ograničenja za trgovanje, međusobno priznavanje i tehnička harmonizacija. Upravo CE znak omogućava slobodan protok robe na tržištu EU i iz tog razloga CE znak zovu i „pasošem, kartom za evropsko tržište”.

 

12. Molim vas koji je slijed koraka da bi se uveo CE znak?

Kada je u pitanju postavfljanje CE znaka na proizvod, bitno je da znate da se CE znak  može postaviti tek nakon sastavljanja i potpisivanja EC deklaracije o usklađenosti. EC deklaracija o usklađenosti je dokument kojim proizvođač izjavljuje da njegov proizvod odgovara bitnim zdravstvenim i bezbjednosnim zahtjevima direktiva Novog pristupa. Ovim dokumentom proizvođač preuzima odgovornost za proizvod i garantuje da je proizvod prilagođen svim primjenjivim odredbama iz direktiva EU i da je bio predmet odgovarajućih procedura ocjenjivanja usaglašenosti. 

Prvi korak je da proizvođači definišu proizvod i odrede kojoj grupi proizvoda iz područja pokrivenih direktivama pripada proizvod odnosno da odrede sve relevantne direktive Novog pristupa koje se odnose na proizvod i utvrde koji se postupci utvrđivanja usklađenosti prema direktivama moraju primijeniti. Takođe je potrebno pribaviti i informaciju koji se propisi ili standardi EU ili druge zemlje članice u kojoj se želi izvoziti proizvod, odnose na proizvod i šta oni traže.

Proizvođač koji ima sjedište u trećoj državi (izvan EU) je, takođe, dužan da proizvede proizvod u skladu sa direktivama Novog pristupa i provede postupke ocjenjivanja usklađenosti kada je proizvod namijenjen za plasiranje ili korištenje u EU. Proizvođač može ovlastiti zastupnika, sa sjedištem u EU, da radi u njegovo ime. Kada proizvođač nema zastupnika u EU, do određene mjere, odgovornost može preuzeti uvoznik ili lice koje plasira proizvod.

Nakon što se, analizom direktiva, utvrdi koji se postupci utvrđivanja usklađenosti moraju primijeniti, vrši se procjena rizika i sačinjava se lista tehničke dokumentacije (tehnički dosije) Technical Construction File (TFC). Potrebno je pribaviti i deklaraciju o usklađenosti od proizvođača za ugrađene dijelove. Proizvođač može izvršiti samostalno ocjenjivanje usklađenosti, samoocjenjivanje,  ukoliko je moguće (mjerenja i ispitivanja verifikovanim mjernim instrumentima, kod sebe ili u specijalizovanim laboratorijama). Ove laboratorije moraju imati verifikovanu mjernu opremu. Nakon toga je potrebno tehničku dokumentaciju dopuniti rezultatima mjerenja i pripremiti deklaraciju (izjavu) o usklađenosti. U zavisnosti od procjene, potrebno je pronaći relevantno tijelo za ispitivanje i poslati proizvod na ispitivanje. Ako nalaz ispitivanja bude povoljan, izjava o usklađenosti proizvoda se dopuni podacima sa nazivom i brojem prijavljenog tijela, laboratorije.

Kompletirana tehnička dokumentacija se čuva kod proizvođača, u pisanom i elektronskom obliku i ona može biti predmet kontrole organa koji vrši nadzor nad tržištem. Završna i posljednja faza je postavljenje CE znaka (ako je propisano). CE znak se postavlja tek nakon sastavljanja i potpisivanja deklaracije o usklađenosti.

Ovim je, u najkraćim crtama opisan slijed koraka koji je potrebno pratiti da bi se mogao postaviti CE znak. Proizvođač je subjekat koji priprema tehničku dokumentaciju koja pruža dokaz o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima direktiva jer je on jedini koji poznaje svoj proizvod od konstruisanja do proizvodnje i upotrebe.

13.  Kako doći do halal certifikata?

Proceduru halal certificiranja koja je sastavni dio Halal standarda BAS 1049:2010 obavlja Agencija za certificiranje halal kvalitete koja ujedno i izdaje certifikat. Vi u Institutu za standardizaciju BiH možete naručiti Halal standard, a za sva dodatna pitanja vezana za Halal certifikat trebalo bi da se obratite Agenciji za certificiranje halal kvalitete www.halal.ba.

 

14. Na koji način se u tehničkim propisima vrši upućivanje na standarde?

Upućivanje na standarde može biti datirano, nedatirano ili uopšteno, a istovremeno izričito ili pokazno. Upućivanje na standarde može biti povezano sa opštom zakonskom odredbom koja se odnosi na stanje tehnike ili na priznata tehnička pravila. Takva odredba može biti i samostalna.

Datirano upućivanje na standarde je upućivanje na standarde kojima se označava jedan ili više određenih standarda, i to tako da se naknadne revizije standarda ne mogu primjenjivati ako se ne promijeni propis. Standard se obično označava njegovim brojem, te datumom ili brojem izdanja. Može se navesti i naslov.

Nedatirano upućivanje na standarde je upućivanje na standarde kojim se označava jedan ili više određenih standarda, i to tako da se naknadne revizije standarda primjenjuju, a da nije potrebno mijenjati propis. Standard se obično označava samo njegovim brojem, a može se navesti i naslov.

Opšte upućivanje na standarde je upućivanje na standarde naznačavanjem svih standarda određenog tijela i/ili naznačavanjem standarda u nekom području, bez pojedinačnog označavanja.

Izričito upućivanje na standarde je upućivanje prema kojem je poštivanje odredbi navedenih standarda jedini način da se zadovolje zahtjevi nekog tehničkog propisa.

Pokazno upućivanje na standarde je upućivanje prema kojem je poštivanje odredbi iz navedenog standarda jedan od načina da se zadovolje zahtjevi nekog tehničkog propisa.