BAS EN 1992-1-2/A1:2020

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara- Amandman


Opće informacije
Status: Povučen
Broj strana: 30
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Nadnevak objave: 10.03.2020
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1992-1-2:2004/A1:2019, identičan

Veza sa BAS standardima