Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 101-120 od 230 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 50614:2024
Zahtjevi za pripremu za ponovnu upotrebu otpadne električne i elektronske opreme
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 61853-2:2024
Ispitivanje performansi i određivanje snage i energije fotonaponskih (PV) modula – Dio 2: Mjerenja spektralnog odziva, upadnog ugla i radne temperature modula
40.20BAS/TC 5628.05.202426.07.2024
nsBAS EN 62321-4/A1:2024
Određivanje određenih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 4: Živa u polimerima, metalima i elektronici pomoću CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES i ICP-MS - Amandman 1
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 62321-8:2024
Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 8: Ftalati u polimerima pomoću gasne hromatografije-masene spektrometrije (GC-MS), gasne hromatografije-masene spektrometrije sa pirolizom/termalnom desorpcijom (Py/TD-GC-MS)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 676/Cor1:2024
Automatski gasni gorionici s prinudnom ventilacijom
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 88-1:2024
Regulatori pritiska i pripadajući sigurnosni uređaji za gasne aparate – Dio 1: Regulatori pritiska za ulazne pritiske do i uključujući 50 kPa
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 88-2:2024
Regulatori pritiska i pripadajući sigurnosni uređaji za gasne aparate – Dio 2: Regulatori pritiska za ulazne pritiske preko 500 mbar do i uključujući 5 bar
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 88-3:2024
Regulatori pritiska i pripadajući sigurnosni uređaji za gasne aparate – Dio 3:Regulatori pritiska i/ili protoka za ulazne pritiske do i uključujući 500 kPa, elektronički tipovi
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 888:2024
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Željezo (III) hlorid
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 889:2024
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Željezo (II) sulfat
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 890:2024
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Rastvor željezo (III) sulfata
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN 891:2024
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Željezo (III) hlorid sulfat
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 60079-25/Cor1:2024
Eksplozivne atmosfere - Dio 25: Samosigurni električni sistemi
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS EN IEC 61215-1-1:2024
Zemaljski fotonaponski (PV) moduli – Ocjenjivanje projekta i odobrenje tipa - Dio 1-1: Posebni zahtjevi za ispitivanje fotonaponskih (PV) modula od kristalnog silicija
40.20BAS/TC 5628.05.202426.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-12:2024
Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 12: Simultano određivanje - Polibromirani bifenili, polibromirani difenil eteri i ftalati u polimerima pomoću gasne hromatografije-masene spektrometrije
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-2:2024
Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 2: Rastavljanje, rasklapanje i mehanička priprema uzorka
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-3-3:2024
Određivanje određenih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 3-3: Skrining - Polibromirani bifenili, polibromirani difenil eteri i ftalati u polimerima pomoću gasne hromatografije-masene spektrometrije sa pirolizom/termalnom desorpcijom (Py/TD-GC-MS)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62321-9:2024
Određivanje pojedinih supstanci u elektrotehničkim proizvodima - Dio 9: Heksabromociklododekan u polimerima pomoću hromatografije - masene spektrometrije (GC-MS)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62474/A1:2024
Deklarisanje materijala za proizvode elektrotehničke industrije i materijala u elektrotehničkoj industriji - Amandman 1
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS EN IEC 62474:2024
Deklarisanje materijala za proizvode elektrotehničke industrije i materijala u elektrotehničkoj industriji
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024