BAS EN 1994-2/NA:2020


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 7
Jezik: Srpski, (latinica)
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Izvorni
Datum objave: 24.09.2020
...

Apstrakt
Ovaj nacionalni dodatak sadrži nacionalno određene parametre za proračun i dimenzionisanje spregnutih mostova i spregnutih dijelova u konstrukcijama mostova, koje se mogu uzeti u obzir kod primjene standarda BAS EN 1994-2:2018. Ovaj se nacionalni dodatak primjenjuje zajedno sa standardom BAS EN 1994-2:2018.

Životni ciklus
...